Служба по трудова медицина Албиконсулт   ( Visit Website )

Службата по трудова медицина “Албиконсулт” ЕООД, има пререгистрация в Министерството на здравеопазването под номер № 128-2/07.02.2012г.

Екипът на Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД има дългогодишен опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти.

Познавайки в детайли трудовото законодателство, ще ви помогнем да осигурите и поддържате безопасни и здравословни условия на труд в съответсвие с него.

Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД предлага комплексно обслужване по смисъла на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Услуги на службата по трудова медицина

Оценка на риска

  • Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки.

Измервания факторите на работната среда

  • Организира и извършва измервания от акредитиран орган за контрол на следните параметри: Фактори на работната среда, Електробезопасност...

Обучение на КУТ/ГУТ

  • Ако Вашето предприятие е с повече от 50 служители трябва да изградите комитет по условия на труд (КУТ), а ако е с по-малко от 50 работници трябва да изградите група по условия на труд (ГУТ)...

Изготвяне на правила за безопасна работа

  • Предлагаме изготвяне на различни видове документи в съответствие със законовите и нормативни изисквания...

Обучения за квалифицирани групи по ел. безопасност

  • Фирмата извършва обучение по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, за придобиване на квалификационна група по електробезопасност при работа по електрообзавеждането...

Трудово-правни консултации

  • Трудово-правните консултации се дават и на работника и на работодателя като са свързани най-вече...

Изготвяне на здравни досиета

  • Изготвяне, актуализиране и съхранение на досиета за здравното състояние работници и служители съгласно изискванията на чл.11,ал.10 от Наредба 3...

Анализ на здравословното състояние на персонала

  • Ежегодно се извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност/болнични листа/ и връзката им...

Попълване на декларация по чл. 15

  • Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юриди¬ческите и физическите лица, които самосто¬ятелно наемат работещи, и от юридическите...

Профилактични медицински прегледи

  • СТМ въз основа на оценката на риска и условията на труд предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на периодични мед. прегледи...

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Служба по трудова медицина Албиконсулт
Служба по трудова медицина Албиконсулт
0888/ 72 49 06; 0898/ 21 79 74
02/441 40 69
Трудова медицина
София, бул. ”Ген.Тотлебен” № 34,

Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина е служба с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето за работещите при вредни условия.
Като работодател, вие сте длъжен да осигурите здравословни и безопасни условия на труд на своите подчинени, независимо от големината и спецификата на провежданата от вас дейност. За да можете да се фокусирате върху управлението и развитието на вашия бизнес, ние от Службата по трудова медицина към „АЛБИКОНСУЛТ” ООД, имаме готовност да поемем организирането на дейностите и мероприятията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.