Служба по трудова медицина Авалон - гр. Варна   ( Visit Website )

Служба по трудова медицина Авалон - гр. Варна

Извършването на предварителни и периодични медицински прегледи е поверено в ръцете на специалистите от лечебното заведение "Авалон - Групова практика за първична медицинска помощ" ООД.

Презентация

Служба по трудова медицина Авалон - гр. Варна

Наша цел е подпомагането на работодателите при изграждане и внедряване на стройна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

Съгласно чл.4, чл.14 и чл.25 ЗЗБУТ работодателят е длъжен да осигури на работещите здравословни и безопасни условия на труд, както и да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по този закон носят отговорност по чл. 413, 414, 415 и 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове. Контролът по изпълнението се осъществява от МТСП и респективно Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.

 

Комплексното обслужване от Служба по трудова медицина, съгласно ЗЗБУТ и Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, включва: 

 • Всички дейности по Оценката на риска за здравето и безопасността на работещите;
 • Съдействие за извършване измервания на факторите на работната среда;
 • Организиране провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи;
 • Създаване и поддържане на лични Здравни досиета на всеки работещ на електронен и хартиен носител;
 • Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа при започване на работа;
 • Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа след преминаване през задължителен периодичен медицински преглед;
 • Ежегоден Анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на болничните листи и на проведените периодични прегледи през годината; 

Групова практика за първична медицинска помощ

Периодичните и предварителните медицински прегледи заемат основно място в сферата на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Много заболявания биват откриват именно при провеждането на периодичен преглед, а ранното откриване на заболяванията е важно за успешното им лечение. 

 

Дейността на "Авалон ГППМП" ООД е специализирана в провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи с професионална насоченост, с цел издаване Заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие с Наредба № 3 на МЗ/ 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и с Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Прегледите се обобщават в ежегодни Анализи на здравословното състояние на работещите .

 

Лечебното заведение разполага със специалисти и техника за експресно и качествено извършване на периодичните медицински прегледи. При необходимост се работи и с медицински специалисти от следните области:

 • УНГ (индиректна ларингоскопия);
 • Офталмология;
 • Стоматология;
 • Образна диагностика (ехография на вътрешни органи);
 • Неврология;
 • Хирургия и ортопедия;
 • Клинична лаборатория;

 

Орган за контрол от вид С "Дименс" ООД

Измерването на факторите на работната среда e от изключително значение за оценяването на риска по работни места и играе голяма роля при подобряването условията на труд и оздравяването на работната среда.

 

Орган за контрол от вид С "Дименс" ООД извършва измервания на факторите на работната среда в съответствие с всички нормативни документи - ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г., Нар. № 13 ДВ бр. 81/1992 г., Нар. № 7 ДВ бр.88/1999 г. Издават се Сертификати и Протоколи за съответствие на обекта или работното място. Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.

 

Измерванията на факторите на работната среда, извършвани от ОКС "Дименс" ООД, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, са следните:

Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);

 • Измерване стойностите на изкуствената осветеност;
 • Измерване Импеданса "Zs" на контура "Фаза-защитен проводник";
 • Измерване на шум;
 • Измерване на параметрите на мълниезащитна заземителна инсталация;
 • Измерване на параметрите на защитна заземителна инсталация;
 • Контрол на параметрите на вентилационни инсталации.

 

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Служба по трудова медицина Авалон - гр. Варна
Служба по трудова медицина Авалон - гр. Варна

0897 921 648 / 052 610 694

                         052 830 395

Трудова медицина
Варна, бул.Царевец 36

Сред основните ни дейности са още: 

 • Консултации за опазване на професионалното здраве, безопасността при работа и подобряване на трудоспособността;
 • Консултации при изготвянето на инструкции за безопасна работа и длъжностни характеристики;
 • Разработване на физиологичен рационален режим на труд и почивка съобразно с натоварването на труда и вредностите на работната среда;
 • Извършване на първоначално и ежегодно обучение по ЗБУТ на членовете на КУТ (ГУТ) и на лицата, провеждащи инструктажите;
 • Консултации при учредяване на КУТ (ГУТ);
 • Консултиране и подпомагане дейността на КУТ (ГУТ);