Баланс ЕООД ( Visit Website )

Баланс ЕООД

Фирмата е успешно на пазара вече 15 години. Обслужвали сме и обслужваме както български така и чуждестранни фирми от различни браншове: търговия, производство, селско стопанство, здравеопазване, услуги в различни области, вътрешен и международен транспорт, предприятия с не стопанска цел...

Презентация

Баланс ЕООД

Фирмата е успешно на пазара вече 15 години. Обслужвали сме и обслужваме както български така и чуждестранни фирми от различни браншове: търговия, производство, селско стопанство, здравеопазване, услуги в различни области, вътрешен и международен транспорт, предприятия с не стопанска цел.

 

Счетоводни услуги

 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване.
 • Съставяне на счетоводни отчети и регистри.
 • Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.
 • Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти.
 • Изготвяне на годишни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации.
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Персонал и заплати

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала.
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати.
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО.
 • Подготовка и подаване на декларации обр.1 и обр.6.
 • Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други образци, свързани с получените трудови възнаграждения или документи свързани с пенсионирането (УП – 2, УП – 3 и др.)

Счетоводно обслужване на граждани

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Подготовка и подаване на документи за регистрация на фирма в Агенция по вписванията.
 • Консултации в областта на счетоводното, данъчно и трудово законодателство.

Допълнителни услуги

 • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви банков клон.
 • Получаване на банкови извлечения от обслужващата Ви банка.
 • Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата.
 • Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчните и осигурителните задължения.
 • Осигуряване на служба по трудова медицина и оценка на риска.
 • Изготвяне на допълнителни справки и отчети.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Баланс ЕООД - Враца

Баланс ЕООД - Враца

0888 75 10 21

N/A

Враца, ул. Иванка Ботева 22, ет. 1

Баланс ЕООД