СТМ Белер медикъл ООД   ( Visit Website )

Оценка на риска
За изготвяне на Оценка на Риска СТМ „ Белер медикъл” има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Процесът по изготвянето включва следните етапи:

  • Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете;
  • Идентифициране на рисковете;
  • Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване;
  • Препоръки за намаляване и контрол на рисковете;
  • Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска.

Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Услуги

Организиране, Анализ и Оценка на резултатите от профилактични Медицински прегледи. Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция. Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.
 Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа. Трудово-правни консултации. Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд. Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.
    СТМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:
   • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;
   • Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа;
   • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим;
   • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
   • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
   • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
   • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
   • Длъжностни характеристики;
   • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
    Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им. СТМ разполага с филиали в Бургас, Разлог

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Белер медикъл ООД
Белер медикъл ООД
0894/329940; 0888/148792
Трудова медицина
София, ул. " Марагидик" 10-А, партер

За нас

Службата по трудова медицина е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение № 118-2/11.01.2012, издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването. СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи.