Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД ( Visit Website )

Счетоводно обслужване Пловдив Комплекс ФЕ ООД Комплекс ФЕ ООД
Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД

Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД е специализиранa в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, физически лица – свободни професии и земеделски производители.


Презентация

Комплекс ФЕ ООД Комплекс ФЕ ООД Комплекс ФЕ ООД Комплекс ФЕ ООД Комплекс ФЕ ООД

Комплекс ФЕ ООД

Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД

Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД е специализиранa в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, физически лица – свободни професии и земеделски производители.

 

Целите на нашия екип са да намери най-доброто решение за вашите лични или корпоративни финанси. Комплекс ФЕ ООД предлага счетоводно обслужване свързано с фирменото данъчно облагане, социалното и здравно осигуряване, ТРЗ и личен състав, изготвяне и подаване на данъчни декларации, справки и годишни финансови отчети.

 

Всички услуги се извършват в офиса на Комплекс ФЕ ООД или в офис на клиента.

 

Възлагайки на нас организацията на счетоводната си отчетност, Вие:

 • Спестявате ангажираност и време – посещаваме на място, в офиса на клиента;
 • Спестявате от разхода за заплата и осигуровки за едно работно място ;
 • Спестявате от поддръжка на работно място, включително на актуален счетоводен софтуер;

Получавате коректно партньорство и дискретност от професионалния екип на кантората.

 

Комплекс ФЕ ООД

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване
 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по валутното законодателство
 • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 

Комплекс ФЕ ООД

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи

РЕГИСТРАЦИИ

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен Адрес
 • Други

 

Комплекс ФЕ ООД

Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД

КОМПЛЕКС ФЕ ООД е фирма с традиции в областта на консултантското обслужване при използването на информационни технологии и дистрибуция на софтуер за фирмено управление. Успехите й се дължат на съчетанието на внедряване на софтуер с реалната работа с продуктите за финансово обслужване на фирми.

 

В последните години фирмата насочи усилията си в разпространението и внедряването на софтуерна система за управление на бизнеса от тип ERP, BPM, CRM.

 

ERP системите интегрират всички процеси в организацията в единна система. Типичната ERP система използва различни компоненти на софтуер и хардуер за да постигне тази интеграция. Ключов момент при ERP системите е, че те използват единна база-данни за съхраняване данните от всичките си модули. ERP системите също така поддържат и възможности за планиране на процесите от доставката на стоки и услуги, през производството им до крайните продажби.

 

Zeron V4 на фирма ЕЛИТ Софтуер ООД

Zeron V4 е софтуер за управление на бизнеса създаден с най-съвременни технологии, който се базира на нашия повече от 10 годишен опит с хиляди фирми от най-различни браншове на бизнеса. Четири са основните концепции заложени в продукта: Enterprise Resource Planning (ERP), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) и Business Intelligence (BI). В основата на тези концепции стои управлението на бизнес процесите по американската система „Business Process Model and Notation“. В един интегриран продукт се покриват счетоводство, търговия, производство, сервиз, прогнозиране и планиране, управление на проекти, абонаменти и билинг, застраховане и други възможности.

 

СТИЛ – ТРЗ и ЛС на фирма ЕмСофт ООД

СТИЛ – ТРЗ и ЛС e специализиран програмен продукт за автоматизирано изчисляване на разходите за труд. Той е подходящ както за малки, така и за големи предприятия и организации, без значение предмета на дейност. Предлагат се варианти за работа с една, както и с неограничен брой фирми. Програмата е напълно съобразена с действащата нормативна уредба и се актуализира динамично. Това е съвременен програмен продукт с изцяло графичен дизайн. Съдържа модули Личен състав, Работни заплати, Граждански договори, Платежни, Осчетоводяване, Декларации за НАП, Увeдомления за НАП и Описи за НОИ.

 

Счетоводно обслужване Пловдив

 

Комплекс ФЕ ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД - Пловдив

Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД - Пловдив

032 66 49 94 / 0888 643 129

Пловдив, бул.Княгиня Мария Луиза 6

                         ет.2, офис 3

Цени на услугите

Ценовата политика на Комплекс ФЕ OOД е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.

 

За получаване на информация и цени, използвайте нашата стандартна форма за контакт или посочения e-mail адрес или телефон.

 

До Вашите данни ще имат достъп единствено служители на Комплекс ФЕ ООД.

 

Информацията е поверителна!

 

Цени на услугите