Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД ( Visit Website )

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД
Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД е създадена през 2011г. и е управлявана и представлявана от Божидар Деков - магистър Счетоводство и контрол и Макроикономика...

Презентация

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД е създадена през 2011г. и е управлявана и представлявана от Божидар Деков - магистър " Счетоводство и контрол" и "Макроикономика".

Клиентите са ни компании от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнеса. Eто защо ние ви прилагаме гъвкава ценова политика, която да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки клиент.

Наши приоритети са да осигурим на своите клиенти:

 • Бързи и качествени счетоводни услуги
 • Оптимизиране на счетоводството, съобразно със спецификата на извършваната дейност
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Конкурентни цени

 

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД

Абонаметно обслужване

Цена на услугата


Цената за пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи от обема на документооборота, числеността на персонала и спецификата на дейността Ви. За новосъздадени фирми и фирми с документооборот до 50 документа годишно цената за счетоводното обслужване е от 50 до 60 лева месечно. Абонаментното счетоводно обслужване за малки и средни предприятия с персонал до 5 човека и месечен документооборот до 50 броя и нерегистрирани по ЗДДС е между 50 и 120 лв., а за тези регистрирани по ЗДДС е между 100 и 200 лв.

Ориентировачни цени

Брой документи Нерегистриани по ЗДДС Регистрирани по ЗДДС
За новорегистрирани фирми и еднолични търговци с минимален документооборот (до 50 документа годишно) и едно осигурено лице 50 лева
За фирми с оборот до 50 документа годишно и до 3 осигурени лица 50 лева 80 лева
От 50 до 100 бр. документи месечно 150-250 лева 200-350 лева
Над 100 бр. документи месечно по договаряне по договаряне


Обхват на услугата


1.Основни ангажименти по счетоводната част:
 • Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки
 • Изработване на счетоводна политика
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.


2.Основни ангажименти по данъчната част:
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ИНТРАСТАТ по електронен път.
 • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък.
 • Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси : данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.


3.Основни ангажименти във връзка с персонала - заплати и осигуровки:
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала.
 • Текущи консултации относно измененията в трудово-правната и осигурителната нормативна база.

Регистрация на фирма

БЕЗПЛАТНА регистрация в Търговския регистър на фирми, които желаят да сключат с кантората договор за пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.


Договор за счетоводно обслужване се сключва след регистрацията на фирмата или при стартиране на дейността и не се обвързва със срок.


Ако решите да се възползвате от тази опция практически ще получите безплатна услуга по регистрация на фирмата и ще си осигурите счетоводно обслужване.


Изготвянето и окомплектоването на документи във връзка с регистрации, пререгистраци и дерегистраци е безплатно и за клиенти на пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване с действащ договор с кантората.

Еднократни услуги

Финансови и данъчни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)


 • Във връзка с кандидатстване за кредити пред кредитни институции
 • По обжалване на данъчни и ревизионни актове
 • Във връзка с регистрация и пререгистрация на фирми
 • Във връзка с регистрация по ЗДДС
 • По повод разясняване на данъчни и регистрационни ангажименти на задължени лица
 • По намаляване на данъчната тежест

Трудово-правни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)


 • По изготвяне на граждански и трудови договори
 • По ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ)
 • По подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки
 • Във връзка с ревизии на НОИ
 • Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и сключване на договори
 • По подготовка за подаване на документи в бюрата по труда
 • По ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски

Годишно приключване

Предимства

Ако вие разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото осчетоводяване на фирмената Ви дейност, но не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети или не се чувства сигурен в тази област, то ние можем да Ви помогнем.


Обхват на услугата

 • Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети .
 • Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.
 • Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител


Цена

Цената за годишно счетоводно и данъчно приключване с изготвяне на годишните финансови отчети в зависимост от спецификата на извършваната дейност и обема на докуменооборота от 100 до 400 лв.
Цената за счетоводен отчет + статистически отчет + данъчна декларация -за фирми без дейност през 2011 година е 50 лева.
Цената за проверка и заверка на Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител се определя съгласно утвърдените тарифи за дипломирани експерт-счетоводители.

 

Обявяване на отчетите в търговския регистър

Кой, в какви срокове и какво трябва да обяви в Търговския регистър, както и какви са санкциите за при неизпълнение на тези ангажименти - можете да прочетете в края на настоящата публикация.

Ако решите да се възползвате от нашето редложение - ще подготвим заявлението за обявяване на ГФО, както и декларацията по чл.13, ал.4 и пълномощното за обявяване на ГФО. В случай, че нямате съставени „Протокол за приемане на ГФО” и „Протокол за разпределение на печалбата” – ние ще ги изготвим вместо Вас.
От Вас се иска :

да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година,
да подпишете и подпечатате протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по чл. 13, ал.4
да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО
да заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО

Ако представлявате фирма, която не е развивала дейност и не разполагате с финансови отчети за този период – ние ще поемем и съставянето на финансовия отчет.

или

Ако финансовите отчети на фирмата са изготвени от лице, което не отговаря на изискванията за съставител, съгласно Закона за счетоводството и въз основа на тях са подадени статистическите справки и данъчните декларации – ние можем да извършим проверка на тези отчети и ако няма констатирани несъответствия – да ги заверим, в качеството си на съставители

От Вас се иска :

да ни възложите съставянето на ГФО за съответната година – чрез подписване на подготвен за целта от нас договор за счетоводна услуга
да подпишете и подпечатате , всички бланки на съставения от нас ГФО, протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по чл. 13, ал.4
да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО
да заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО

 

Карта

 

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД - София

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД - София

0898 434 544 / 0885 510 776

София, ж.к.Зона Б-5, бл.10 вх.Б ет.6

dekovbi@abv.bg

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД

Счетоводна къща Дари Консулт ЕООД