Canon
Sharp
Cannon Hard-Working
Sony

 

Димко Стар - ЕООД

 

Производство на метало-пресови изделия

 

Имам удоволствието да представя на Вашето внима- ние “ДИМКО СТАР” ЕООД - фабрика за производство на метало-пресови изделия. Тя съществува от 15 годи- ни. Наложила се е на националния пазар като лидер в бранша. В настоящия момент притежава приблизи- телно 80% пазарен дял. Има изградени дългосрочни взаимоотношения с международни компании, както и редица възлови търговски фирми из цялата страна.

 

Фирмата притежава своя производствена база, простираща се на 7000кв.м площ. Производствения цикъл е напълно затворен. Има изградена развойна база и инструментариум за изработка и поддръжка на матрици. Притежава голям набор от металореже- щи, металоогъващи и калибриращи машини, апара- ти за точково заваряване, възможности за повърхност- но и обемно закаляване, съоръжения за галванични и прахови покрития и др. Специализирана е в едро и средносериино производство.

 

Предлага богат асор- тимент, съдържащ над 400 артикула. Постоянно вне- дрява производство на нови изделия, много от които нямат пазарен еквивалент. Също така е специализи- рана в производството на елементи със специфично предназначение. В това число:

 

  • • цялостен обков за специализирани сандъци;
  • • специализирани инструменти за обработка на га- зобетон и др.
  • • помощни изделия за хидроизолация на груб строеж.