ЕКО ПАУЪР АМ ( Visit Website )

ЕКО ПАУЪР АМ

Фирма Еко Пауър АМ ООД се намира в региона на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора и започва дейността си през есента на 2012г...

Презентация

ЕКО ПАУЪР АМ

Фирма Еко Пауър АМ ООД се намира в региона на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора и започва дейността си през есента на 2012г. В същата година, команията пусна в експлоатация новопостроеното си предприятие за производтсво на пелети от дървесна биомаса, обурудвано с най-иновативните и модерни технологични решения в тази сфера.

 

Еко Пауър АМ ООД произвежда пелети от широколистна и иглолистна масивна дървесина. При производството не се влагат слепващи вещества и химикали. Процесът е напълно автоматизиран и безпрахов, което гарантира високото качество на продукта.

 

Нашата основна цел е да предложим на нашите клиенти висококачествени продукти на достъпни цени, спомагайки за редуциране на човешкото влияние върху околната среда, посредством намаляване на въглеродния отпечатък на нас като производители и на нашите клиенти като потребители.

 

Следвайки нашите разбирания в производството ние въведохме използването на дървесен прах, генериран при производството на мебели от масивна дървесина, а при пакетирането на нашите продукти ползваме само опаковки изработени от 100% рециклиран полиетилен.

 

Няколко Факта

 

Тенденциите в Европа през идните десетилетия е намаляването на зависимостта от изкопаемите горива чрез по-широко използване на възобновяеми източници на енергия. Най-разнообразен сред възобновяемите източници е биомасата – енергия от биологичен материал. Има много и най-различни източници на биомаса, включително горски отпадъци, животински отпадъци и т.нар. енергийни растения.

 

Подобно на природните сили, които са превърнали праисторическите гори в петрол, въглища и природен газ, могат да се използват технологии за превръщане на биомасата в твърди, течни и газообразни горива.

 

Дървесина, слама и енергийни растения като върба и мискантус, могат да се изгарят в топлоелектро-централи, за да се произвеждат електрическа и топлинна енергия.

 

Естественият тор, селскостопанските и дървесните отпадъци могат да се преобразуват в биогаз. Той може да се използва за генериране на топлина и електро-енергия и като гориво в транспорта.

 

Мисия

В началото на ХХI век въпросът как да опазваме природата придобива нови измерения. Това е следствие от все по-широкото осъзнаване на хората, че непрекъснато увеличаващото се население на Земята и ускоряващите се процеси на глобализация поставят на изпитание ограничените материални и енергийни ресурси на планетата.

 

Това поставя пред всички нас задачата да се замислим за въздействието ни върху околната среда. Един от начините да повлияем положително, например върху климатичните промени, е да намалим своя въглероден отпечатък.

 

Въглеродният отпечатък е общото количество емисии на парникови газове, които се отделят от организация, продукт или процес. Това са газовете в атмосферата, които абсорбират и излъчват радиация в инфрачервения спектър. Този процес стои в основата на парниковия ефект.

 

 

 

 

Основните парникови газове са водна пара, въглероден двуокис, метан, диазотен оксид и озон.

 

Широката обществена информираност за вредата от парниковите емисии върху околната среда рефлектира върху покупателните решения на все по-голям брой потребители. Те все повече осъзнават значението  на  въглеродния отпечатък на продуктите и услугите, които използват.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ЕКО ПАУЪР АМ - Стара Загора

ЕКО ПАУЪР АМ - Стара Загора

0888 87 15 70

Дърводобив

с. Горно Ботево

ЕКО ПАУЪР АМ