Бим Инженеринг ООД ( Visit Website )

Слаботокови инсталации София Бим Инженеринг ООД Бим Инженеринг ООД
Бим Инженеринг ООД

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране...


Презентация

Бим Инженеринг ООД Бим Инженеринг ООД Бим Инженеринг ООД Бим Инженеринг ООД Бим Инженеринг ООД

Бим Инженеринг ООД

Бим Инженеринг ООД

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, Заземителни и мълниезащитнни инсталации.

 

Перз 2000г. към фирмата е създадено самостоятелно звено /Пусково- Наладъчна лаборатория/, която на 26.03.2001 получава акредитация от МРРБ- ДНСК. Според действащата в момента нормативна уредба същото е преименувано в /Орган за контрол от вида С / и притежава сертификат за акредитация №60-ОКС/14.03.2008г. издаден от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитации съгласно БДС ЕN 17020.

 

През годините Фирматта се налага на пазара като коректен партньор в отношенията си с всички свои контрагенти, предлага цялостни инженерингови решения и до момента е реализирала огромен обем свои и на водещи строителни фирми проекти в сферите на промишленото и жилищно строителство.

 

Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал отговарящ на високите изисквания в бранша.

 

Бим Инженеринг ООД

Енергоснабдяване:

 • проучване, проектиране, изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение, компактни трансформаторни подстанции (КТП,БКТП), мачтови трафопостове (МТП), електромерни табла.
 • оборудване на разпределителни уредби средно и ниско напрежение;
 • въвеждане в експлоатация на съоръженията;
 • подготовка на документи за изкупуване на енергийни обекти;
 • сключване на тристранни споразумения за съвместна техническа експлоатация на трансформаторни подстанции (електроразпределително дружество- собственик-БИМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД)
 • абонаментна поддръжка на трансформаторни подстанции.
 • Вътрешни електрически инсталации:
  • проектиране и изграждане на електрически инсталации и структорни кабелни мрежи за битови ,офис и промишлени сгради.
 • Мълниезащитни и заземителни инсталации :
  • проектиране и изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации на жил.сради ,складове, подстанции и др.

 

Бим Инженеринг ООД

Акредитация

Към фирмата работи самостоятелно

Акредитиран орган за контрол от вида С. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020.

 • пусковоналадъчни и профилактични електролабораторни измервания в областа на електро енергетиката и гражданското строителство.
 • контрол на електрозащитни средства.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:


 • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:
  • Съпротивление на изолация;
  • Съпротивление на защитни заземителни инсталациии;
  • Контрол с повишено напрежение;
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;
 • Електрически уредби и съоръжения до 1000V:
  • Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” ;
  • Прекъсващи за защита от токове с нулева последователност – “дефектно токова защита” (FI – прекъсвачи );
 • Трансформатори и двигатели за напрежение до 20 кV включително в експлоатация:
  • Диелектрична якост на трансформаторно масло;
  • Активно съпротивление на намотките;
  • Съпротивление на изолация ;
 • Защитни средства:
  • Изолиращи, фазоуказателни и измервателни щанги;
  • Изолиращи и токоизмервателни клещи;
  • Изолационни щанги за преносими заземители;
  • Изолационни ръкавици, боти, ботуши и галоши;
  • Изолационни килимчета и пътеки;
 • Смукателни и нагнетателни вентилационни и климатични инсталации:
  • Скорост на движение на въздуха;
  • Дебит на въздуха;

 

Слаботокови инсталации София

 

Бим Инженеринг ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Бим Инженеринг ООД - София

Бим Инженеринг ООД - София

0888 732 427 / 0887 606 556

                         0888 978 099

Електричество

София, бул. Димитър Петков 117

Бим Инженеринг ООД

Бим Инженеринг ООД

 

Бим Инженеринг ООД