Герман гард ЕООД ( Visit Website )

Охранителни услуги София Герман гард ЕООД Герман гард ЕООД
Герман гард ЕООД

ГЕРМАН ГАРД е еднолично дружество с ограничена отговорност, специализирано в осъществяването на охранителни и счетоводни услуги. Регистрирано е през 2014 година в продължение на НКРД Компани, създадена през 1991 година, с утвърдени позиции в областта на счетоводните услуги на фирми и физически лица.

Презентация

Герман гард ЕООД Герман гард ЕООД Герман гард ЕООД Герман гард ЕООД Герман гард ЕООД

Герман гард ЕООД

Герман гард ЕООД

ГЕРМАН ГАРД е еднолично дружество с ограничена отговорност, специализирано в осъществяването на охранителни и счетоводни услуги. Регистрирано е през 2014 година в продължение на НКРД Компани, създадена през 1991 година, с утвърдени позиции в областта на счетоводните услуги на фирми и физически лица.


ГЕРМАН ГАРД се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, с дългогодишен опит в охранителния сектор, трудовото, данъчно и осигурителното право, обучение на възрастни, счетоводна отчетност на предприятия от различни сектори на икономиката, разработка и успешно управление на проекти по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирани от Европейския социален фонд.


Дружеството разполага с професионално подготвени и високо квалифицирани кадри, с чувство за отговорност към поставените за изпълнение задачи. Управленският персонал се състои от доказали се във времето специалисти, с необходимата квалификация и професионален опит, както и бивши служители на МВР и МО.


ГЕРМАН ГАРД притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност, валиден сертификат за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, валиден сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд по BSI OHSAS 18001:2007, собствен лицензиран Център за професионално обучение.


Дружеството предлага съвременна и модерна методика за комплексна охранителна дейност за защита на собствеността на физически и юридически лица чрез денонощна физическа и техническа охрана.


Има изградено звено Инженеринг с високо квалифициран технически персонал. Звеното проектира, изгражда и поддържа всички видове технически системи за сигурност, както и мрежи и системи за комуникация и обмен на данни.


Чрез специално проектираната и изградена система за Денонощен видеоконтролен мониторинг се наблюдават, регистрират, обработват, документират и контролират получаваните сигнали от охраняваните обекти без ограничения.


Денонощен контрол върху качеството на охранителната дейност, на условията на труд и на сигурността на информацията се осъществява чрез видеоконтролен мониторинг и внезапни проверки по всяко време на денонощието от служителите от отдел Оперативен контрол.


Герман гард ЕООД разполага с материално-технически ресурси – средства за комуникация, въоръжение, боеприпаси, транспортни средства, както и с кадрова обезпеченост от професионално подготвени специалисти, така че да гарантира максимално качество при оптимални цени и спазване на всички нормативни изисквания.


Дружеството осигурява възможност за предоставяне на допълнителни услуги на своите клиенти в сверата на строително-ремонтни и строително-монтажни работи, предоставянето на дървоеделски услуги – в т.ч. проектиране и изграждане на сглобяеми дървени къщи, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционна и следгаранционна поддръжка на електрически силнотокови и слаботокови системи, модерен автосервиз, в партньорство с лицензирани в съответната област предприятия, с богат професионален опит.


Усилията на нашите специалисти са насочени към предоставянето на висококачествени комплексни услуги на оптимални цени, с гаранция за качество, лоялност и коректност !

 

Герман гард ЕООД

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Герман гард ЕООД има изградено структурно звено Счетоводни услуги, състоящо се от доказали се във времето специалисти по счетоводство на предприятието от различни сектори на икономиката, данъчно и осигурително право, трудово-правни отношения.
Предлагат се следните услуги:

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Личен състав и работни заплати
 • Осигуряване на персонала и на самоосигуряващи се лица
 • Данъчни и осигурителни консултации
 • Представителство пред Национална агенция по приходите,
 • Представителство пред Национален осигурителен институт и Инспекция по труда
 • Годишно счетоводно приключване
 • Съставяне на финансови отчети
 • Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър


Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на Клиента пред всички институции по повод воденето на неговото счетоводство, постоянни консултации с нашите специалисти, следене на разчетите с клиенти и доставчици, хронологично, синтетично, аналитично счетоводно отчитане на дейността по представени първични документи, съгласно Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и приложимите Счетоводни Стандарти, изготвяне на ежемесечни справки по Закона за ДДС, изготвяне на ведомости за работни заплати, Интрастат, изготвяне на Годишен счетоводен отчет и приложения, съгласно Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти и изготвяне на Годишна данъчна декларация, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.
Услугата Личен състав и работна заплата на персонала е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се сключва и отделно. Услугата предоставя цялостното администриране на персонала – назначаване на трудов договор, регистрацията му в НАП, изготвяне на досие на служителя, длъжностна характеристика, изготвяне на ведомости за работни заплати, платежни нареждания за заплати и осигуровки, подаване на Декларации 1 и 6, носене на болнични листове в НОИ и др.

ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ

ГЕРМАН ГАРД ЕООД разполага с обособено самостоятелно звено за Научно-изследователска и развойна дейност. Нашите специалисти осъществяват пазарни проучвания по заявка на нашите Клиенти в следните направления:

 • характеристика на търсенето, т.е. на потенциалния пазар, обем, стадий на развитие и ръст;
 • набиране на данни и проучване на социално-икономическите тенденции;
 • определяне на методите на дистрибуция и продажби;
 • наблюдаване на конкуренцията и нейните търговски стратегии;
 • „стрес-тест” за изтичане на поверителна информация на вътрешно-фирмено равнище на Клиента
 • проучване на конкурентните фирми на нашите Клиенти по отношение на всички ключови аспекти, като качество на предлаганата продукция от конкурентите, човешки потенциал, финансови възможности, пазари, цени и други.
 • Фирмена и корпоративна сигурност
 • Фирмено конкурентно разузнаване

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към ГЕРМАН ГАРД е лицензирано специализирано звено за предоставяне на първоначална и допълнителна професионална квалификация по 10 професии в следните основни направления:

 • Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
 • Счетоводство и данъчно облагане
 • Приложна информатика
 • Електротехника и енергетика;
 • Строителство и архитектура
 • Сигурност;

Във всички лицензирани учебни планове и програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.


Центърът за професионално обучение към ГЕРМАН ГАРД предлага следните услуги:

 • Професионално обучение и квалификация;
 • Разработване на проекти по различни програми по заявка от работодател;
 • Семинари по актуални теми;
 • Консултации;
 • OHSAS 18001 - Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • ISO 9001;2008 – Системи за управление на качеството;
 • Обучение на координатори по безопасност и здраве
 • Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател на работното място или с откъсване от работния процес, в т.ч.: Обучения за начална и допълнителна професионална квалификация

При провеждане на професионално обучение по части от професия се издава Удостоверение за професионално обучение образец 3 - 37 на МОН. При завършване на професионално обучение по професия с придобиване на степен на професионална квалификация се издава Свидетелство за професионална квалификация, а за някои професии се издава и Свидетелство за правоспособност.

 

Герман гард ЕООД

Герман гард ЕООД

Във връзка с установените дългогодишни и трайни договорни отношения с нашите партньори ГЕРМАН ГАРД има възможност да гарантира на нашите Кленти изпълнението на допълнителни услуги в следните основни направления:

 • Строително-ремонтни и строително-монтажни услуги от специализирани строителни предприятия
 • Ново строителство по индивидуален проект
 • Изработка, доставка и монтаж на дървена дограма и мебели от масивно дърво по индивидуален проект
 • Изработка, доставка и монтаж на сглобяеми дървени къщи
 • изработка на алуминиева и пластмасова дограма по индивидуален проект

 

Герман гард ЕООД

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

 • Невъоръжена и въоръжена физическа охрана на имуществото на физически и юридически лица
 • Оценяване на всички потенциални рискове, предприемане на действия и мерки, с цел гарантиране на фирмена сигурност, вътрешно-ведомствен контрол и защита на интересите на своите Клиенти

Физическата охрана на обекти се осъществява чрез високо квалифицирани, професионално подготвени за съответната дейност, с чуство за отговорност професионалисти, отговарящи на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за заемане на длъжността охранител.


Правилният подбор на кадрите и тяхното обучение са сред основните приоритети на ръководството на фирмата. Нашите служители са в трудоспособна възраст – до 55 години, с добро интелекуално равнище, с добра физическа и професионална подготовка. Всеки един от нашите служители задължително преминава специализиран курс на обучение, съобразен със спецификата и конкретните особености на обекта. Обученията включват права, задължения и отговорности в обичайни и извънредни ситуации, при наводнения, земетресение, терористична заплаха. Обученията се провеждат в собствен лицензиран учебен център, съобразно постоянния процес по управление и оценка на персонала Всички охранители се лицензират в МВР в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.


За осигуряване на максимална защита и сигурност на охраняваните обекти, се подхожда индивидуално за всеки един обект в зависимост от характерните особености, местоположението, потенциалните рискове и заплахи.


Нашите специалисти извършват охранително обследване с представител на Възложителя като се оценяват критичните области и потенциалните рискове. След основно запознаване с обекта и съгласуване с ръководството на Възложителя се изготвят разчетите за броя на постовете и се определя необходимия брой охранители. Изготвят се и се съгласуват конкретни правилници и инструкции за работа на охранителните екипи в съответствие с вътрешните правила на Възложителя. С тези правила се запознават всички служители на Възложителя и на Изпълнителя, имащи пряко отношение към дейностите по охрана и техния инструктаж по мерките за сигурност и безопасност.


Особено внимание се обръща на пропускателния режим и контрола на достъп в охранявните обекти, като се съобразяват конкретните изисквания на Възложителя.


Герман гард ЕООД има разработена и функционираща система за денонощен контрол върху качеството на осъществяваната на обектите охранителна дейност. Реализира се чрез специализиран отдел Оперативен контрол. Служителите от „Оперативен контрол” извършват планирани и инцидентни проверки на място в охраняваните обекти по всяко време на денонощието.

 

ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА И ДЕНОНОЩЕН ВИДЕОКОНТРОЛЕН МОНИТОРИНГ

Техническата охрана на обекти се осъществява чрез проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на специализирани технически системи за сигурност, в това число:

 • Сигнално-охранителни системи
 • Пожаро-известителни системи
 • Автоматични пожарогасителни системи
 • Системи за видеонаблюдение
 • Контрол на достъп
 • Периметрова охрана
 • Системи за детекция на водa и газове

Техническата охрана включва следните основни направления:

 • Електронно охранителна и противопожарна защита на територията на обекта
 • Защита на всички странични постъпи чрез видеонаблюдение
 • Защита на кабелните трасета, изграждащи охранителната система
 • Периметрова охрана
 • 24-часово видеонаблюдение и архивиране на възловите точки в охраняваната зона

Основно звено в системата за Денонощен видеоконтролен мониторинг е Денонощният оперативен център, където 24 часа в денонощието се наблюдават, регистрират, обработват, документират и контролират получаваните сигнали от охраняваните обекти без ограничения. Системата поддържа обща база данни за охраняваните обекти и позволява гъвкаво преконфигуриране. На охраняваните обекти се инсталират паник-бутон системи, чрез които се подава сигнал към Денонощния оперативен център. Чрез Денонощния оперативен център се извършва видеоконтрол на охранителите по време на работа и се проверява валидността на получаваните алармени сигнали. Поддържа се денонощна телефонна връзка между Денонощния оперативен център и охранявания обект.


Връзката на обектите, охранявани със СОТ с Денонощния оперативен център се осъществява чрез телефонен комуникатор или GSM модул.


По желание на клиента фирмата осъществява само наблюдение (мониторинг) на обекти, оборудвани със системи за сигурност, без реагиране, като в тези случаи се уведомява предварително посочено от Възложителя лице за получените алармени сигнали.

 

Охранителни услуги София

 

Герман гард ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Герман гард ЕООД - София

Герман гард ЕООД - София

0895 898 907 / 0876 709 882

София, кв.Герман, ул.Г. П. Даскала 4

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

В съответствие с изискванията на нашите Клиенти дружеството има възможност за осъществяване на широк спектър от инжинерингови дейности по проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на силнотокови електрически системи и на Структорни кабелни системи, както следва:

 • Стандартни и нестандартни табла и КИПиА
 • Заземяване и гръмозащита
 • Осветителни инсталации
 • Резервирани електрозахранвания
 • Оптични и LAN мрежи
 • Хотелски интегрирани системи;

МАТЕРИАЛНА И РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

МАТЕРИАЛНА И РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

За осъществяване на широк спектър от услуги ГЕРМАН ГАРД разполага с необходимите лицензионни документи, високо квалифицирани и професионално подготвени специалисти, материално-техническа база, транспортни средства, въоръжение и боеприпаси, помощни материално-технически средства за охрана. Дружеството осигурява непрекъсната 24-часова комуникация между ръководството, своите служители и Клиентите си чрез Денонощния оперативен център, както и чрез оn-line връзка по Интернет.