ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

 • ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

  ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

  ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД I Превоз на отпадъци Пловдив I Рециклиране на отпадъци. Основната дейност на фирма ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

 • ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

  ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

  ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД I Превоз на отпадъци Пловдив I Рециклиране на отпадъци. Основната дейност на фирма ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

 • ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

  ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

  ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД I Превоз на отпадъци Пловдив I Рециклиране на отпадъци. Основната дейност на фирма ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

Основният предмет на дейност на ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД е извършване на дейности по третиране на неопасни строителни отпадъци на следната собствена площадка, с местонахождение: имот № 008264, намиращ се в землището на с. Брестник, местност Средока, община Родопи, с ЕКАТТЕ 06447, с площ от 3000кв.м. В изпълнение на дейностите по третиране и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци, дружеството има издаден Регистрационен документ № 09-РД-419-03 от 27.07.2016г. от РИОСВ- Пловдив, МОСВ, на основание чл. 78 ал.9 във връзка с чл. 35 ал.3 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/.

На горепосочената площадка, ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД извършва всички дейности по събиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на неопасни строителни отпадъци по начин, който отговаря на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други свързани с дейността нормативни документи.

На площадката с площ от 3000кв.м. са обособени следните участъци /зони/: - зона за кантар; - зона за съхранение на приеманите отпадъци; - зона на която са разположени трошачната и пресевната инсталация; - зона за съхранение и товарене на готова продукция; - зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД упражнява също така и дейности в пълен обем относно транспортиране /събиране и транспортиране/, в съответствие с пар. 1 т.41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на неопасни строителни отпадъци, подробно посочени и изброени в Регистрационен документи № 09-РД-408-03 oт 28.07.2016г. от РИОСВ- Пловдив, МОСВ. Транспортирането на неопасни строителни отпадъци се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата по чл. 43 ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ДВ бр. 53/ 2012г./

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

Третиране и рециклиране на неопасни отпадъци

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД извършва третиране и рециклиране на неопасни строителни отпадъци. Отпадъците се раздробяват на късове до 700мм. Получената фракция строителни отпадъци от 0 до 700мм, се подлага на раздробяване в чукова трошачна машина и последващо сепариране на фракции от 0 до 60 мм. Управлението на рециклираните строителни отпадъци и предлагането им за повторно влагане се осъществява в съответствие с Наредба, приета с ПМС № 277/ 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89/ 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012г., същите отговарят на изискванията и допуските на хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) 305/2011 г. и изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на същия Регламент (ЕС) 305/2011 г.

Успоредно с разделянето на описаните фракции се извършва отделяне на металните късове (предимно арматура) с магнитен сепаратор – част от машината. Оползотворимите хартия, пластмаса и дърво се събират в разположени за целта контейнери в описаните по-горе зони. Същите се предават за оползотвораване или рециклиране на фирми, притежаващи необходимите за това документи. Останалата фракция, неподлежаща на оползотворяване, се извозва до съответното законно депо за строителни отпадъци, определено от съответната община за депониране.

Третиране на земни маси /почви и камъни/

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД извършва третиране и рециклиране на неопасни строителни отпадъци. Отпадъците се раздробяват на късове до 700мм. Получената фракция строителни отпадъци от 0 до 700мм, се подлага на раздробяване в чукова трошачна машина и последващо сепариране на фракции от 0 до 60 мм.

Управлението на рециклираните строителни отпадъци и предлагането им за повторно влагане се осъществява в съответствие с Наредба, приета с ПМС № 277/ 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89/ 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012г., същите отговарят на изискванията и допуските на хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) 305/2011 г. и изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на същия Регламент (ЕС) 305/2011 г.

Разрушаване на сгради и постройки

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД извършва събаряне и разрушаване на сгради, постройки и съоръжения, къщи, жилищни сгради, промишлени помещения, бутане и отстраняване на временни и постоянни постройки, почистване и заравняване на терена и извозване на отпадъците.

Фирмата разполага и работи със специализирана техника.

Транспортиране на строителни отпадъци

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД разполага със собствен специализиран транспорт за извършване на превози на неопасни строителни отпадъци.

Извозването на строителни отпадъци от Ваш обект се извършва с наш транспорт –товарен автомобил 20т.

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ЕООД

Площадка

Площадката се намира в землището на с. Брестник, местност Средока, община Родопи, област Пловдив, с ЕКАТТЕ 06447, имот с № 008264, с площ от 3000кв.м., отговаряща на изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. обн., ДВ, бр. 80/13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС EООД разполага с обучен персонал за осъществяване на всички дейности по третирането и последващото оползотворяване на неопасни отпадъци. На площадката, в посочения по-горе недвижими имот, се извършва събиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци по начин, отговарящ на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други, свързани с дейността нормативни документи.

На площадката са обособени следните зони:

 • зона – кантар;
 • зони – съхранение на приеманите отпадъци;
 • зона- трошачна и пресевна инсталация, както и други съоръжения от производствения процес;
 • зона- съхранение и товарене на готовата продукция;
 • зона- разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.

При организацията на площадката е осигурено безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци неопасни строителни отпадъци и изходящите потоци рециклирани материали.

Доставените на площадката неопасни строителни отпадъци се раздробяват на късове до 700мм. Получената фракция строителни отпадъци от 0 до 700мм, се подлага на раздробяване в чукова трошачна машина и последващо сепариране на фракции от 0 до 60 мм. Управлението на рециклираните строителни отпадъци и предлагането им за повторно влагане се осъществява в съответствие с Наредба, приета с ПМС № 277/ 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89/ 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012г., същите отговарят на изискванията и допуските на хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) 305/2011 г. и изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на същия Регламент (ЕС) 305/2011 г.

Успоредно с разделянето на описаните фракции се извършва отделяне на металните късове (предимно арматура) с магнитен сепаратор – част от машината. Оползотворимите хартия, пластмаса и дърво се събират в разположени за целта контейнери в описаните по-горе зони. Същите се предават за оползотвораване или рециклиране на фирми, притежаващи необходимите за това документи. Останалата фракция, неподлежаща на оползотворяване, се извозва до съответното законно депо за строителни отпадъци, определено от съответната община за депониране.

Карта

Тази фирма е регистрирана на следните места: