Счетоводна къща СКОДИ ЕООД ( Visit Website )

Счетоводна къща СКОДИ ЕООД

Счетоводна къща СКОДИ ЕООД е фирма утвърдила се през годините на пазара на счетоводни услуги. Ние залагаме на висок професионализъм в работата, високо качество на предлаганите от нас услуги, лоялно партньорство с нашите клиенти...

Презентация

Счетоводна къща СКОДИ ЕООД

Счетоводна къща СКОДИ ЕООД е фирма утвърдила се през годините на пазара на счетоводни услуги. Ние залагаме на висок професионализъм в работата, високо качество на предлаганите от нас услуги, лоялно партньорство с нашите клиенти. Предлагаме модерно и професионално счетоводно обслужване и данъчна отчетност.

 

Фирмата използва последно поколение модерен и професионален счетоводен и одиторски софтуер, позволяващ комплексна автоматизация на икономическата дейност на фирми с различни видове дейност и форма на собственост.

 

Клиентите на счетоводна къща СКОДИ ЕООД са от различни браншове, което позволява да се получи пълна картина за ефекта от прилагането на действащите счетоводни и данъчни закони и нормативни актове.

 

Разполагаме с високо мотивиран и квалифициран счетоводен екип, грижещ се за максималното удовлетворяване изискванията на клиента. Гарантираме лоялност и дискретност.

 

Услуги

Услугите на Счетоводна къща СКОДИ ЕООД са съобразени с растящите потребности на всяка една фирма в непрекъснато променящата се динамична пазарна среда. Стремим се да покриваме по-широк периметър от дейности, в които да Ви бъдем полезни. А именно:

 

Счетоводни услуги:

СКОДИ ЕООД предлага пълно абонаментно счетоводно обслужване на фирми, включващо всички аспекти от дейността на една организация съгласно българското национално счетоводно законадателство.
• Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност.
• Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието.
• Текущо осчетоводяване на първичните документи.
• Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС, ИНТРАСТАТ и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС.
• Изготвяне на декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
• Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения.
• Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти.
• Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки.
• Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
• Изготвяне на инвентаризационни описи.
• Изготвяне на Годишен финансов отчет съгласно НСФОМСП (национален стандарт за финансовите отчети на малките и средни предприятия).
• Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.
• Изготвяне на Годишен финансов отчет съгласно МСФО (международни стандарти за финансовите отчети).

 

Oдиторски услуги:

СКОДИ ЕООД извършва одит на ГФО изготвени съгл НСФОМСП и МСФО. Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.
Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:
1. финансовото състояние на предприятието.
2. отчетения финансов резултат от дейността на предприятието.
3. паричните потоци на предприятието и промените в тях.
4. собствения капитал на предприятието и промените в него. Независимото одиторско мнение се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга националноприета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети.
Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.
Неизменна част от нашата одиторска услуга включва и препоръки и предложения за подобряване на контролните системи и счетоводните методологии на клиента. Междините проверки на състоянието на счетоводната система внасят допълнителна стойност в качеството на нашите одиторски услуги.


Допълнителна информация:

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:
1. акционерни дружества и командитни дружества с акции.
2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
3. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г.) кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.
4. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
5. всички предприятия, непосочени в т. 1 - 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.
(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 млн. лв.
2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година - 2 млн. лв.
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 млн. лв.
(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
(4) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.

 

Други услуги:

• Изготвяне на финансови обосновки за получаване на банкови кредити.
• Консултации.
• Данъчна защита и участие при извършване на проверки от НАП.
• Финансов анализ на дейността на фирмата.
• Посещения на място в офис.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна къща СКОДИ ЕООД - Стара Загора

Счетоводна къща СКОДИ ЕООД - Стара Загора

0887 745 265 / 042 620 078

042 620 178

skodi.net

Ст. Загора , ул.П.Евтимий-122 , ет. 2

skodi@abv.bg

Счетоводна къща СКОДИ ЕООД

  • Счетоводство
  • К онсултации
  • Одит
  • Д анъци
  • Икономически обосновки

Фирма СКОДИ ЕООД е създадена на 28.09.2000г. със решение на Старозагорския окръжен съд № 3731 по фирмено дело № 1718/2000г.

 

Предметът на нашата дейност е: специализирано счетоводно предприятие за изготвяне на годишни счетоводни отчети, извършване на счетоводни услуги, счетоводни консултации, данъчни консултации, заверка на годишни счетоводни отчети и други дейности незабранени със закон.

 

СКОДИ ЕООД се представлява и управлява от едноличния собственик и управител на дружеството Цветан Николов Янчев - дипломиран експерт счетоводител - регистриран одитор. С диплома № 0053/21.01.1991г.