СТМ-Шумен ООД (Visit Website)

СТМ-Шумен ООД СТМ-Шумен ООД Трудова медицина Шумен
СТМ-Шумен ООД

Службата по трудова медицина към СТМ-Шумен ООД е създадена през 2000г. и включва екип от висококвалифицирани специалисти - лекари, медицински специалисти, икономисти, инженери в различни области, всички притежаващи теоретична подготовка и богат практически опит.

СТМ-Шумен ООД

Службата по трудова медицина към СТМ-Шумен ООД е създадена през 2000г. и включва екип от висококвалифицирани специалисти - лекари, медицински специалисти, икономисти, инженери в различни области, всички притежаващи теоретична подготовка и богат практически опит.

СТМ-Шумен ООД

Службата по трудова медицина към СТМ-Шумен ООД е създадена през 2000г. и включва екип от висококвалифицирани специалисти - лекари, медицински специалисти, икономисти, инженери в различни области, всички притежаващи теоретична подготовка и богат практически опит.

Презентация

СТМ-Шумен ООД СТМ-Шумен ООД СТМ-Шумен ООД СТМ-Шумен ООД

СТМ-Шумен ООД

СТМ-Шумен ООД

Службата по трудова медицина към „СТМ-Шумен” ООД е създадена през 2000г. и включва екип от висококвалифицирани специалисти - лекари, медицински специалисти,  икономисти ,инженери в различни области, всички  притежаващи  теорeтична подготовка и богат практически опит.

„СТМ-Шумен” ООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение № 029-1 от 26.10.2000г. на МЗ, пререгистрирано с Удостоверение за промяна на регистрация №093-2/21.04.2016 г.

Службата по трудова медицина към “СТМ-Шумен” ООД  предлага пълен пакет от услуги, изисквани във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Към “СТМ-Шумен” ООД  функционира и  акредитиран орган за контрол от вид С -Сертификат за акредитация,  рег.№ 311 ОКС / 01.08.2014 г., валиден до 01.08.2018 г., издаден от ИА „БСА“ съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC  17020:2012.

Обхвата на акредитацията включва контрол на:

 • Импеданса  Zs на контура “фаза – защитен проводник”
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
 • Съпротивление на изолацията
 • Съпротивление на заземители за статично електричество

Извършва се и контрол на  факторите на работната среда – осветеност.

Обучение

 1. Организира и провежда първоначално и ежегодно обучение на представителите на Комитетите/Групите по условия на труд – КУТ/ГУТ.
 2. Организира и провежда обучение на длъжностни лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа.
 3. Организира и провежда обучение на персонала по оказване на първа долекарска медицинска помощ.

Провежданите обучения са в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ-Шумен ООД

Услуги

Основни функции  на службата по трудова медицина към „СТМ-Шумен” ООД:

 • Участие в оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите и изготвяне на програма, съдържаща конкретни мерки, срокове и отговорни лица за снижаване и ликвидиране на риска на работните места по реда и начина, определени в Наредба № 5 (ДВ бр. 47/99 г.).
 • Разработване на мерки за прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
 • Участие при избор на ново технологично оборудване, нови суровини и материали с оглед намаляване на потенциалния здравен риск.
 • При необходимост и желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ даване на консултации относно избора на средства за колективна и лична защита.
 • Изготвяне на списък на необходимите лабораторни замервания на факторите на работната среда след оглед на съответните работни места и съгласно действащите нормативни документи.
 • Интерпретация на резултатите от лабораторните замервания на факторите на работната среда и електрическите измервания, оценка на работната среда и трудовия процес и препоръки за подобряването им.
 • Изготвяне на физиологични режими на труд и почивка (съгл. Наредба № 15/99 г. на МЗ) на работни места, където е технически и технологично невъзможно избягването на риска при работа.
 • Оценка на санитарно-битовото обслужване и предложения за подобряването му.
 • Участие в разработване на правила, норми и инструкции, осигуряващи безопасност и здраве при работа  и даване съвети за правилното им прилагане.
 • Организиране на периодични медицински прегледи и параклинични изследвания.
 • Анализ на резултатите от проведените профилактични прегледи с препоръки за отстраняване на рисковете при работа  и връзката им с условията на труд.
 • Заключение за годността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа при постъпване.
 • Водене на здравните досиета на работниците и служителите на хартиен и електронен носител.
 • Разработване на обобщен анализ на здравното състояние, връзка между заболеваемостта и условията на труд.
 • Консултации и подпомагане на Комитета/Групата по условия на труд при обсъждане на:
  резултатите от оценката на риска;
  анализите от проведените периодични профилактични прегледи и обобщените анализи на здравното състояние;
  планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места;
  мерките и препоръките за опазване здравето и осигуряване безопасността на работниците и служителите;
  правила за първа долекарска помощ.
 • Предоставяне на информация на всеки работник  и служител, пожелал такава, относно здравните рискове, свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
 • Участие при изготвяне на проектосписъци на правоимащите на: безплатна храна и/или добавки към нея съгл. Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (ДВ, бр.1 / 2006г), на допълнителен платен годишен отпуск съгл. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (Приета с ПМС № 267 / 12.12. 2005 г. последно изм. ДВ, бр. 68 / 2006 г.).
 • Участие при изготвяне на списъци с подходящи места за трудоустрояване на бременни жени и работници с намалена трудоспособност.
 • Участие при изготвяне на списъци на работните места, подходящи и забранени за заемане от жени.

Трудова медицина Шумен

Тази фирма е регистрирана в следните категории: